ഇരിട്ടി ഉപജില്ലാ

ശാസ്ത്ര-ഗണിതശാസ്ത്ര-സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര- പ്രവൃത്തിപരിചയ-ഐ ടി മേള

മത്സരഫലങ്ങള്‍ക്ക് അതാത് ഇനങ്ങളില്‍ ക്ലിക്കു ചെയ്യുക

IT MELA 2015

All Result

School Point

SOCIAL SCIENCE  FAIR 2015

അല്പസമയത്തിനകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കും

All Result

School Point

WORK EXPERIENCE FAIR 2015

All Result

School Point

SCIENCE FAIR 2015

All Result

School Point

MATHS FAIR 2015

All Result

School Point

Advertisements